سنسورهای فلو

سنسورهای فلو جهت مانیتور کردن خنک کننده و روغن در سیستم های روغن کاری مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال در واحدهای قدرت ،کوره های صنعتی یا اطمینان از تهویه تاسیسات و ساختمان ها.سنسور ها

feloo

سنسورهای فلو برای گازها

feloo

سنسورهای فلو برای مایعات