غبارسنج های سری T

این سری از غبارسنج های SICK، برای غلظت های 200 mg/m3 به بالا مناسب می باشد که عموما در مواردی که از فیلترهای الکتروستاتیکی برای کاهش غلظت غبار استفاده می گردد، کاربرد دارند. اساس کار در این سری transmission می باشد، که کدورت و extinction می تواند بر اساس آن محاسبه گشته وبعد از کالیبراسیون گراویمتری، غلظت غبار بر اساس mg/m3 نیز قابل نمایش می باشد.

اشتراک در غبارسنج های سری T