آنالایزرهای In-situ

آنالایزر های in-situ در دو نوع موجود می باشند: cross-duct و آنالایزرهای دارای پراب اندازه گیری برای نصب در یک طرف. این تنوع، دستگاه ها را به انطباق با سیستم های مختلف سازگار می سازد. تکنولوژی in-situ به نیاز به نگهداری کم و زمان پاسخ بسیار پایین بواسطه اندازه گیری مستقیم شناخته شده می باشند.

اشتراک در آنالایزرهای In-situ