غبارسنج های سری S

این خانواده از غبارسنج های شرکت SICK از خاصیت پراکندگی نور توسط ذرات در داخل دودکش برای اندازه گیری غلظت غبار استفاده می کنند که خود به سه دسته SF، SB و SP تقسیم می شوند. نوع SF در دو طرف دودکش، SB در یک سمت و نوع SP بصورت پرابی می باشد. این نوع غبارسنج ها برای غلظت های پایین تر از 200 mg/m3 که عموما بعد از فیلترهای bag house می باشند مورد استفاده قرار می گیرند.

اشتراک در غبارسنج های سری S