غبارسنج سری C

این نوع غبارسنج از ترکیب دو روش Transmission  و Scatter برای افزایش دقت در تمامی رنج ها استفاده می کند.

اشتراک در غبارسنج سری C