غبارسنج های Extractive

این دسته از غبارسنج ها نمونه گاز را از دودکش خارج کرده و بعد از انجام فرایند های مورد نیاز غلظت را محاسبه می کند.

اشتراک در غبارسنج های Extractive