راهکارهای تشخیص اجسام با فاصله یابی ( لیزر اسکنر)

تکنولوژی شناسایی و اندازه گیری به روش فاصله سنجی با لیزر ارائه دهنده رنج وسیعی از کاربردها در صنایع مختلف می باشد. اطلاعات کانتورها در دو یا سه بعد ضبط و پردازش می شود. این لیزر اسکنرها تشکیل شده از یک یا چند دیود ساطع کننده نور که به کمک چرخش یک آینه نور را به هدف می تاباند. فاصله بین سنسور و هدف با اندازه گیری زمان بین ارسال و دریافت پالس محاسبه می شود. این تکنولوژی مناسب برای کاربردهای indoor و outdoor شامل جلوگیری از برخوردها در بنادر، دسته بندی خودروها، مانیتورینگ و موقعیت یابی و ... می باشد.

اشتراک در راهکارهای تشخیص اجسام با فاصله یابی ( لیزر اسکنر)