سنسورهای تشخیص رنگ و مارک و ...

این سنسورها عموما سنسورهای تشخیص دهنده مارک یا رنگ اعم از مرئی یا نامرئی می باشند که با استفاده از تکنولوژی تابش نور به مارک  یا رنگ و دریافت بازتاب آن و پردازش آن عمل نموده و بسته به نوع کاربرد در ابعاد مختلف و  در صنایع گوناگون اعم از بسته بندی وچاپ استفاده می شوند.

اشتراک در سنسورهای تشخیص رنگ و مارک و ...