انکدر

دستگاهی است که می تواند میزان حرکت، سرعت و موقعیت یک سیستم مکانیکی را بر اساس کارکرد نوری یا مغناطیسی با دقت بالا به صورت پالس‏های (کد) آنالوگ یا دیجیتال ارائه دهد. انکدرها بصورت افزایشی و مطلق، شفت دار یا hollow  شفت با خروجیهای پالس یا سریال می باشند. همچنین قابلیت اتصال به باس های صنعتی ازجمله profibus را دارند و نیز قابل برنامه ریزی از طریق نرم افزار مخصوص می باشند. 

اشتراک در انکدر