سنسورهای حفاظتی نوری

دستگاهی است جهت حفاظت اشخاص در سیستم های اتوماتیک در صنایع مختلفی از جمله خودرو، ماشین سازی و ... استفاده می شود که دارای استانداردهای جهانی می باشد. این سیستم ها با ایجاد بیم های لیزری در مقابل مناطق خطرخیز محافظت به عمل می آورد.

اشتراک در سنسورهای حفاظتی نوری