پردههای نوری برای اندازه گیری وتشخیص

این پرده های نوری شامل یک فرستنده و گیرنده می باشند و بصورت تک بیم (through beam) و یا رفلکتوری می باشند. انواع پرده های نوری در رنج وسیعی با رزولوشن و ارتفاع شناسایی مختلف و نیز و خروجی های سوئیچ و سریال قابل برنامه ریزی برای کاربردهای مختلف ارائه می شود.

اشتراک در پردههای نوری برای اندازه گیری وتشخیص