سنسورهای مجاورتی ( پراکسیمیتی )

سنسورهای پراکسیمیتی قابلیت شناسایی اجسام در فاصله های نزدیک و بدون تماس مستقیم را دارند. بسته به جنس بدنه جسم، SICK رنج های متفاوتی از این سنسورها شامل القایی، مغناطیسی و خازنی را ارائه می دهد.

اشتراک در سنسورهای مجاورتی ( پراکسیمیتی )