سنسورهای فتوالکتریک

اساس عملکرد این سنسورها بازگشت نور از سطح اجسام می باشد. یک بیم نوری از سنسور به جسم تابیده می شود. هر نوع تغییر در شدت نور برگشتی که توسط گیرنده سنسور دریافت می شود سبب فعال شدن خروجی می­شود. خروجی این سنسورها از نوع NPN و PNP  و رله ای است و به سه دسته عمده زیر تقسیم می شوند:

یکطرفه (دارای فرستنده و گیرنده در یک بدنه ) که با منبع نور از نوع لیزر تا 20متر قدرت شناسایی دارند.

رفلکتوری ( سنسور و یک رفلکتور در طرف مقابل) تا رنج 55 متر قابلیت شناسایی جسم را دارند.

دوطرفه ( فرستنده و گیرنده جدا از هم و در دو بدنه ) تا رنج 350 متر قابلیت شناسایی جسم را دارند.

اشتراک در سنسورهای فتوالکتریک