فلومتر های اختلاف فشاری

فلومتر های مختلفی وجود دارند که بر اساس اصل برنولی کار می کنند یا با اندازه گیری اختلاف فشار در قسمت کم قطر لوله یا با اندازه گیری استاتیک و یا با اندازه گیری فشار ایستایی کار می کنند.

اشتراک در فلومتر های اختلاف فشاری