سنسورهای تونل

در مسیر توسعه ایمنی ترافیکی

ایمنی بیشتر، ازدحام کمتر - این دو پارامتر دو وطیفه اصلی مدیریت ترافیک در آینده است. سیستم های پایش ترافیک هوشمند اساس تکنولوژی مدیریت ترافیک مدرن را شکل خواهند داد. به کمک سیستم های اندازه گیری بسیار پیشرفته، ما در مسیر درستی برای حل برخی از این مشکلات هستیم.

اشتراک در سنسورهای تونل