سوئیچ های حفاظتی

سوئیچ هایی هستند که به منظور حفاظت خصوصا در دستگاه هایی که حرکت بخشی از آن به عنوان نمونه درب آن خطر آفرین است بکار برده می شود. سوئیچ های حفاظتی شامل امکاناتی از جمله توقف اضطراری، اتوماتیک یا دستی نیز می باشند.

نمایش 3 نتیحه