021-22226994
شرکت فنی- مهندسی و بازرگانی مهرکاناز در سال 1376 با هدف تامین تجهیزات ابزار دقیق و ارائه خدمات مربوطه در راستاي توسعه صنایع کشور تاسیس شده است .
 این شرکت با تکیه بر دانش فنی و تجارب غنی و با ارزش حاصله از اجراي پروژه هاي مختلف در صنایع گوناگون و برخورداري از کادر مجرب ومتخصص و نیز روابط گسترده با صنایع بزرگ تولیدي کشور و با ارائه و تدوین راهکارهاي اجرایی به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان طراحی مهندسی در راستاي بهره گیري از تکنولوژي هاي روزدنیا فعالیت میکند.
ادامه